nếu bạn biết

nếu bạn biết
bạn hãy kể cho tôi vài điều
về cái chết

những sinh linh
mất đi
trong đau khổ tuyệt vọng

bạn biết gì không
hay chỉ vài từ ngữ
trống rỗng